top of page

GDPR - Personuppgiftspolicy för Barabornas Intresseförening.

Med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter trädde den 25 maj 2018 en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Nedan hittar ni/du föreningens policy för hantering av personuppgifter.

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att beskriva hur Barabornas intresseförening hanterar personuppgifter i enlighet med EUs

dataskyddsförordning GDPR(General Data Protection Regulation). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Behandling av medlemmars personuppgifter

De personuppgifter som en medlem lämnat i samband med i samband med beviljat medlemskap i föreningen kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att föreningen ska kunna fullgöra sina förpliktelser. Det kan gälla avisering av årsavgiften, att föra medlemsförteckning, skicka nyhetsbrev eller förmedla viktig information till medlemmarna per post eller epost.

Samtliga personuppgifter sparas under den tid som uppgiftslämnaren är medlem i föreningen. När medlemskapet upphör kommer uppgifterna att raderas. Medlemskapet upphör vid utebliven medlemsavgift eller på medlemmens egen begäran.

Rätt att begära ut uppgifter

Medlemmar i Intresseföreningen har rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de behandlas. Detta lämnas utan kostnad om begäran sker.

Rättelse

En medlem som vill begära rättelse av de personuppgifter som behandlas kan kontakta styrelsen på angiven adress: baraborna@outlook.com

Ändring av personuppgift

Personuppgifterna kommer i möjligaste mån att uppdateras och kompletteras över tid för att vara korrekta. För de fall uppgifterna ändras uppmanas medlemmen ta kontakt med styrelsen i föreningen.

Återkallelse av personuppgift

En medlem har rätt att skriftligen återkalla detta samtycke. Kontakta då styrelsen för mer information. Information och

kontaktadresser finns på Baraborna.se.

Medlemmens samtycke säkerställs i föreningens stadgar §4

Genom betalningen av medlemsavgiften godkänner medlemmen:

  • Att medlemsnamn, adress, telefonnummer samt ev. e-postadress införs på föreningens medlemsregister som förvaltas av styrelsen

  • Att föreningen i mån av tillgång, får använda e-postadress för utskick av medlemsinformation.

bottom of page