top of page

Hyresvillkor


För uthyrning av maskiner och annan utrustning tillhörande Barabornas intresseförening.
Enbart medlemmar i Barabornas intresseförening har rätt att hyra utrustningen.
Utrustningen får användas endast på medlems fastighet.

1 Hyresobjekt

1.2 Hyresobjektet är och förblir Föreningens egendom. Hyrestagaren förbinder sig att inte använda Hyresobjektet i strid med dessa hyresvillkor.

1.3 Föreningen skall vid förfrågan från Hyrestagaren tillhandahålla instruktioner för handhavande, tillsyn och skötsel av Hyresobjektet.

2 Avhämtning och återlämning

2.1 Hyresobjektet avhämtas av Hyrestagaren hos Föreningens kontaktperson (dvs den person som har föreningens uppdrag att förvara Hyresobjektet) och återlämnas till samma plats, om inte annat överenskommits.

2.2 Hyrestagaren ansvarar för och ombesörjer lastning och lossning av Hyresobjektet hos kontaktpersonen om inte annat överenskommits.

2.3 Vid återlämnande av Hyresobjektet skall det vara väl rengjort och i motsvarande skick, som vid hyrestidens början, dock med beaktande för normalt slitage. Om så inte är fallet äger Föreningen rätt att på Hyrestagarens bekostnad vidtaga nödvändig rengöring och/eller reparation.

3 Hyrestid

3.1 Hyrestiden börjar löpa fr.o.m. den dag Hyrestagaren avhämtar Hyresobjektet från kontaktpersonen.

3.2 Hyrestiden löper för den period som avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrestagaren återlämnat Hyresobjektet till Föreningens kontaktperson.
Föreningen äger rätt att återkalla Hyresobjektet omedelbart om Uthyraren gör sig skyldig till avtalsbrott och inte vidtar rättelse. Se punkt 8.

3.3 Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet upphör vid hyrestidens utgång.

4 Hyra

4.1 Hyra utgår under hyrestiden med belopp enligt Föreningens prislista.

5 Betalning av hyra

5.1 Hyran erläggs vid hyrestidens utgång eller vid uthyrning för längre tid än en månad, vid varje månadsskifte, om inte annat överenskommits.

5.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats som med 8 procentenheter överstiger gällande statslåneränta.

6 Skötsel

6.1 Vid hyrestidens början och innan Hyresobjektet tas i drift skall Hyrestagaren noggrant undersöka och kontrollera Hyresobjektet. Har Hyrestagaren några anmärkningar mot Hyresobjektet skall dessa omedelbart meddelas Föreningen.

6.2 Hyresobjektet skall väl vårdas och underhållas. Drivmedel, förbrukningsartiklar etc skall vara av god kvalité. Hyrestagaren svarar för alla kostnader för förbrukningsmaterial samt för reparationer som erfordras på grund av skador eller fel, som inte är att hänföra till normalt slitage och som inträffar under hyrestiden.

Reparationer eller ändringar av Hyresobjektet får inte göras av Hyrestagaren utan Föreningens medgivande. Uppkommer behov av reparation eller annan åtgärd skall detta omedelbart meddelas Föreningen.

6.3 Hyresobjektet får inte utan Föreningens medgivande flyttas till annan plats. Hyresobjektet får inte heller brukas av annan än Hyrestagaren.

7 Ansvar

7.1 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för skador på Hyresobjektet, som inte utgör normalt slitage. Förkommer eller skadas Hyresobjektet skall Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Föreningen.

7.2 Hyrestagaren ansvarar för varje skada som Hyresobjektet under hyrestiden kan tillfoga person eller egendom. Hyrestagaren förbinder sig att hålla Föreningen skadeslös för varje ersättningsskyldighet, som p.g.a. sådan skada kan riktas mot Föreningen i dennes egenskap av ägare till Hyresobjektet.

7.3 Föreningen ansvarar endast för direkta skador, som uppkommit på grund av Föreningens grova vårdslöshet.

7.4 Vid förlust av Hyresobjektet debiteras återanskaffningspriset för Hyresobjektet.

 

8 Förtida uppsägning

8.1 Föreningen äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte omedelbart vidtar rättelse.

8.2 Om Hyrestagaren inställer betalningarna, Föreningen berättigad att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

8.3 Uppsäger Föreningen Hyresavtalet enligt vad som ovan angavs i punkt 8.1 och 8.2 upphör hyrestiden och Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet. Skyldighet inträder också för Hyrestagaren att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Föreningen alternativt låta Föreningen återtaga Hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad.

bottom of page