top of page

Välkomna till årsmötet!

Årsmöte 2024-02-26 kl 19.00. Plats: Värbygården

Efter mötet bjuder vi på korv, öl/läsk, kaffe och kakor, och det viktigaste: tid att umgås!

DAGORDNING

1.       Val av årsmötets ordförande och sekreterare

2.       Val av två personer att jämte ordföranden och sekreteraren justera protokollet

3.       Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4.       Uppläsning av styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för

föreningens ekonomi, samt uppläsning av revisionsberättelse

5.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2023

6.       Val av ordförande för verksamhetsår 2024

Mandattiden utgår för Ibi Toth

7.       Val av tre styrelseledamöter för två år

Mandattiden utgår för Anette Lindskog Åhman, Ann-Magreth Albin, Malin Mayer Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år Ersättare för Peter Lindberg

8.       Val av två revisorer

Mandattiden utgår för Lena Arndt och Ann-Christin Ohlsson

9.       Val av minst en revisorssuppleant

Mandattiden utgår för Alf Mobark

10.   Val av valberedning

För nuvarande hela styrelsen

11.   Firmatecknare för föreningen, två styrelsemedlemmar i förening eller

ordförande och kassör var för sig

12.   Förslag och motioner från medlemmar

13.   Medlemsavgift för 2025

14.   Arvoden och mötesersättning för 2024

15.   Budget 2024

16.   Övriga frågor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE finns under menypunkten Förening-Dokument & protokoll-Verksamhetberättelser

bottom of page